Algemene Voorwaarden

 

Op het kopen bij Upplements Nutrition V.O.F. zijn algemene koopvoorwaarden van toepassing. Op alle teksten, bestellingen en overeenkomsten van Upplements Nutrition V.O.F. is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Koopvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘Upplements Nutrition V.O.F.’ of ‘upplements.nl Internet-Shop’: Upplements Nutrition V.O.F.; klant: de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van Upplements Nutrition V.O.F.; ‘bevestiging’: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 2.2 en 3.1.’Koopvoorwaarden’: deze Koopvoorwaarden.

1.2 Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Upplements Nutrition V.O.F.. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Upplements Nutrition V.O.F. middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Upplements Nutrition V.O.F. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Upplements Nutrition V.O.F. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Upplements Nutrition V.O.F. zijn overeengekomen.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. Upplements Nutrition V.O.F. en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.6 Upplements Nutrition V.O.F. heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de Upplements Nutrition V.O.F. website te wijzigen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Upplements Nutrition V.O.F.

Komhoeklaan 14, 3828AL Hoogland (Dit is geen bezoekadres);

E-mailadres: info@upplements.nl

KvK-nummer: 81368070

Btw-identificatienummer: n.v.t.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Upplements Nutrition V.O.F. zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Upplements Nutrition V.O.F. behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst tussen Upplements Nutrition V.O.F. en de klant komt tot stand nadat de klant:

een bestelling heeft geplaatst op de website van Upplements Nutrition V.O.F., middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Upplements Nutrition V.O.F.;

het door de klant vervolgens op ‘Afrekenen’ icoon klikken op de website van Upplements Nutrition V.O.F.;

het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de betaling van de klant, door op de website van Upplements Nutrition V.O.F. op de ‘Verstuur order’ icoon te klikken,

hierop van Upplements Nutrition V.O.F. op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Upplements Nutrition V.O.F. de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

2.3 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Upplements Nutrition V.O.F. gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Upplements Nutrition V.O.F..

2.4 De administratie van Upplements Nutrition V.O.F. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Upplements Nutrition V.O.F. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Upplements Nutrition V.O.F. verrichte leveringen. Upplements Nutrition V.O.F. erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten;

de prijs van het product;

klantgegevens als naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres en telefoonnummer van de klant;

het ordernummer van de overeenkomst;

het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van Upplements Nutrition V.O.F., waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 4: Prijzen/tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen veertien (14) werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Upplements Nutrition V.O.F. gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Cleannutrition zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

3.4 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Upplements Nutrition V.O.F. het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Upplements Nutrition V.O.F. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Upplements Nutrition V.O.F. te weigeren.

Artikel 5: Levering/leveringstermijnen

4.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Upplements Nutrition V.O.F. anders is aangegeven.

4.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijf (5) werkdagen, tenzij op de website van Upplements Nutrition V.O.F. anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

4.3 De levertermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Upplements Nutrition V.O.F..

4.4 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Upplements Nutrition V.O.F. overschreden wordt, zal Upplements Nutrition V.O.F. de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Upplements Nutrition V.O.F. te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Upplements Nutrition V.O.F. te melden.

4.5 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Upplements Nutrition V.O.F. het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

4.6 De door Upplements Nutrition V.O.F. opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.7 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.

4.8 Upplements Nutrition V.O.F. behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Artikel 6: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 Upplements Nutrition V.O.F. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Upplements Nutrition V.O.F., totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Upplements Nutrition V.O.F. zijn voldaan.

Artikel 8: Risico

7.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Upplements Nutrition V.O.F.. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Upplements Nutrition V.O.F. kunnen worden uitgesloten.

Artikel 9: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Upplements Nutrition V.O.F. geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Upplements Nutrition V.O.F. garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Upplements Nutrition V.O.F. geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 10: Bestellingen/communicatie

9.1 Upplements Nutrition V.O.F. is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Upplements Nutrition V.O.F., dan wel tussen Upplements Nutrition V.O.F. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Upplements Nutrition V.O.F..

Artikel 11: Afkoelingsperiode

10.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 30 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Upplements Nutrition V.O.F. te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

10.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Upplements Nutrition V.O.F. te melden. De klant dient het product – na overleg met Upplements Nutrition V.O.F. – te sturen naar een door Upplements Nutrition V.O.F. vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

10.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Upplements Nutrition V.O.F. ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Upplements Nutrition V.O.F. deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Upplements Nutrition V.O.F. het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

10.4 Upplements Nutrition V.O.F. behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Upplements Nutrition V.O.F. of de leverancier van het product) is beschadigd.

10.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Upplements Nutrition V.O.F. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Upplements Nutrition V.O.F. de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Upplements Nutrition V.O.F. heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 12: Garanties

Op de door Upplements Nutrition V.O.F. geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Artikel 13: Klachten

12.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Upplements Nutrition V.O.F. serieus in behandeling worden genomen.

12.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Support van Upplements Nutrition V.O.F. (de gegevens van deze afdeling staan elders vermeld in deze Koopvoorwaarden).

12.3. Upplements Nutrition V.O.F. zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Upplements Nutrition V.O.F. zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 14: Persoonsgegevens

13.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

13.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Upplements Nutrition V.O.F.. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Upplements Nutrition V.O.F.. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

13.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Upplements Nutrition V.O.F. over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Upplements Nutrition V.O.F.. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 15 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 16 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 17 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Artikel 18 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na bezorging van het product.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 19: Afdeling Support van Upplements Nutrition V.O.F.

Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met:

Upplements Nutrition V.O.F., afdeling Support

email info@upplements.nl

Artikel 20: Diversen

15.1 Indien de klant aan Upplements Nutrition V.O.F. schriftelijk opgave doet van een adres, is Upplements Nutrition V.O.F. gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Upplements Nutrition V.O.F. een nieuw adres heeft doorgegeven.

15.2 Indien door Upplements Nutrition V.O.F. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Koopvoorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Upplements Nutrition V.O.F. deze Koopvoorwaarden soepel toepast.

15.3 Upplements Nutrition V.O.F. is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 21: Toepasselijke recht en geschillenregeling

16.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Upplements Nutrition V.O.F. is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen tussen Upplements Nutrition V.O.F. en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.